FAO: åtgärder krävs för att undvika långsiktiga katastrofala effekter på livsmedelsproduktionen
Successiva förändringar av klimatet kan ge katastrofala följder på livsmedelsproduktionen och förväntas särskilt drabba låginkomstländer i framtiden. Det krävs nu åtgärder för anpassning till de förväntade problemen, varnade FAO för i ett förslag till FN:s klimatkonvention torsdagen den 31 mars 2011.
 
”På grund av flera extrema väderhändelser är världen för närvarande fokuserad på att hantera de kortsiktiga klimateffekterna”, säger Alexander Müller, undergeneraldirektör för FAO:s avdelning för naturresurser.
 
”Detta är absolut nödvändigt”, fortsätter han. ”Men de successiva förändringarna av klimatet förväntas leda till större förändringar som kommer att hota de för jordbruket nödvändiga ekosystemtjänsterna. Det i sin tur kan komma att ge katastrofala följder för livsmedelsförsörjningen under perioden 2050 till 2100. Vi måste redan idag stödja jordbruket i låginkomstländerna så att det blir mindre sårbart. Att vänta med att ta itu med de successiva förändringarna kan leda till att det blir för sent”.
 
”Bara för att dessa förändringar sker gradvis och för att det tar lång tid innan de visar sig betyder inte det att vi kan ignorera dem”, säger Müller och tillägger: ”Vi måste gå ifrån vår vanliga tendens att agera utifrån ett kortsiktigt perspektiv och istället satsa långsiktigt”.
 
I sitt förslag presenterar FAO åtgärder som regeringar kan överväga inom klimatförhandlingarna för att försäkra sig om att livsmedelsförsörjningen inte hotas.
 
Livsmedelsförsörjning visar på sårbarheten för klimatförändringen
FAO rekommenderar att livsmedelsförsörjningen används som en indikator på sårbarheten för klimatförändringen.
 
Livsmedelsproduktionen och de ekosystem som den är beroende av är mycket känsliga för klimatvariationer och förändringar i klimatet. Förändringar i temperatur, nederbörd och relaterade skadedjurs- och sjukdomsutbrott kan minska produktionen. Fattiga människor i länder som är beroende av livsmedelsimport är särskilt sårbara för sådana effekter.
 
”Om vi försöker bedöma sårbarheten för klimatförändringen är det en mycket god idé att se på livsmedelsförsörjningen som en viktig indikator”, säger Müller.
 
Viktigt att hantera klimatförändringens risker på lång sikt
FAO menar att det internationella anpassningsarbetet bör fokusera mer på de risker som klimatförändringen innebär på lång sikt, särskilt de som hotar en tryggad livsmedelsförsörjning. Fram till idag har dessa risker varit en förbisedd fråga på dagordningen.
 
I sitt förslag betonar FAO behovet av att utveckla en mångfald av stapelgrödor som är bättre anpassade till framtida klimatförhållanden.
 
Genetiskt material som sparas i genbanker bör väljas ut med hänsyn till framtida behov. Eftersom det finns en risk att ytterligare växtgenetiska resurser försvinner, även vilda släktingar till livsmedelsgrödor, måste grödor samlas in och studeras.
 
Det är möjligt att ta fram grödor som är klimatanpassade, till exempel varianter av spannmålsgrödor som är tåliga mot värme, torka, översvämningar och saltvatten. FAO betonar dock att det bör göras på ett sätt som respekterar förädlares och bönders rättigheter, i enlighet med det Internationella fördraget om genetiska resurser för livsmedel och jordbruk.
 
Klimatåtgärder ger konsekvenser på livsmedelsförsörjningen
En ökande efterfrågan på bränsle, livsmedel och kolinlagring kommer att ställa krav på beslutsfattare att hitta synergier och avvägningar mellan konkurrerande markanvändning. Biobränsleproduktion, en åtgärd för att minska utsläppen av växthusgaser, har redan satts i samband med kraftigt höjda livsmedelspriser 2007-2008. Det finns också tecken på att framgången med REDD+ kommer att bero på hur framgångsrikt kopplingen till jordbruket hanteras. REDD+ är ett initiativ för att minska utsläppen från avskogning och skogsförstörelse och öka kollinlagringen i skogar.
 
/FAO
  
Läs mer:
FAO:s förslag: Climate Change and Food Security in the Context of the Cancun Agreements
FAO om klimatförändringen
Klimatsmart jordbruk 
 
Foto: FAO
 
/FoodMonitor