fao2011-04-26
Fågelinfluensan H5N1 kan ta årtionden att utrota
Det kommer att ta minst tio år att utrota det högpatogena fågelinfluensaviruset H5N1 från fjäderfän i de sex länder där viruset fortfarande är endemiskt, enligt en ny FAO-rapport.
 
Rapporten innehåller särskilda rekommendationer för varje land angående vilka åtgärder de bör vidta de kommande fem åren för att sjukdomen ska kunna elimineras. Den uppmanar även regeringarna i de länder där sjukdomen fortfarande är endemisk och internationella givare att fortsätta sitt engagemang för de åtgärder som kan utrota sjukdomen.
 
När H5N1-stammen av det högpatogena fågelinfluensaviruset (H5N1 HPAI) nådde sin kulmen 2006 förekom smittan i 60 länder. Enligt rapporten har de flesta länder idag lyckats utrota viruset men det är fortfarande konstant förekommande i Bangladesh, Egypten, Indien, Indonesien, Kina och Vietnam. Det beror på en kombination av tre faktorer.
 
Den första gäller strukturen på ländernas fjäderfäsektorer. Länder med endemisk smitta har ofta komplexa produktions- och marknadskedjor där uppfödning av tamfåglar sker under förhållanden som ger lite skydd från influensaviruset. Dessutom är de föreningar som ska stödja jordbrukarna inom producent- och tjänstesektorn för svaga.
 
Den andra faktorn är kvaliteten hos de offentliga och privata veterinärerna och djurproducenterna. De har inte alltid förmåga att upptäcka och åtgärda infektioner eller identifiera och rätta till underliggande strukturella problem inom produktions- och marknadssystemen.
 
Den sista faktorn handlar om hur effektivt landet hanterar H5N1. "Rädslan för H5N1 har inte nödvändigtvis inneburit konkreta planer för kontroll och eliminering av viruset", anmärker rapporten.
 
Landspecifika rekommendationer
Rapporten avslutas med detaljerade rekommendationer riktade till varje land där H5N1 fortfarande är endemiskt. Rekommendationerna innehåller en blandning av åtgärder som syftar till att hantera utbrott, samla in och analysera information samt förebygga sjukdomar och reducera risker.
 
”Rekommendationerna baseras på lärdomar från de senaste sju åren och de är anpassade för att ta hänsyn till lokala skillnader inom varje lands fjäderfäsektor, hur långt man kommit med att utveckla landets program för H5N1 HPAI och nationella socioekonomiska särdrag”, säger FAO:s chefsveterinär Juan Lubroth.
 
”För att kunna mäta framstegen och se till att länderna är fortsatt fokuserade på att utrota viruset har varje åtgärd ett tydligt mål. Det ska också nämnas att alla åtgärder som föreslagits utvecklar kapaciteten för att hantera andra kommande eller återkommande sjukdomar”, tillägger han.
 
Internationell strategi för H5N1
FAO och Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) har utvecklat en världsomspännande strategi för att förebygga och hantera H5N1 HPAI. Den varnar för att det kommer att krävas ett långsiktigt engagemang och stöd för att eliminera smittan från länder där H5N1-viruset är endemiskt. Strategin förespråkar också att arbetet sker på medellång till lång sikt snarare än bara vid krisinsatser.
 
Arbetssättet ska innefatta:
  • Fortsatt kapacitetsuppbyggnad inom nyckelinstitutioner inklusive fungerande veterinärtjänster med nödvändiga befogenheter för att implementera viktiga kontrollåtgärder och regleringar
  •  
  • Hållbara justeringar av fjäderfäsektorn för att minska risken för sjukdomar och infektioner i miljöer där kommersiell fjäderfäproduktion och försäljningsmetoder innebär en stor risk för HPAI
  •  
  • Att privata intressenter, inklusive industriella fjäderfäproducenter, gör effektiva satsningar för att minska riskerna
  •  
  • Ett långsiktigt politiskt åtagande
  •  
  • Användning av lämpliga tillfälliga åtgärder, inklusive vaccinering, för att begränsa smitta.
 
Strategin betonar även att alla delar av produktions- och marknadskedjan bör granskas för att utvärdera riskområden och att särskild uppmärksamhet måste ges till att mildra kontrollåtgärdernas effekter på sårbara befolkningsgrupper.
 
FAO:s världsomspännande HPAI-program
Under de senaste sju åren har FAO:s världsomspännande HPAI-program bidragit till att minska sjukdomens effekter betydligt, etablera starkare nationella system och stärka regional samordning av sjukdomsberedskap, förebyggande åtgärder och hantering.
 
Programmet har implementerats genom 170 projekt som aktivt involverat mer än 130 länder. Länderna har dragit nytta av insatser för direkt sjukdomshantering, system för att upptäcka sjukdomen i laboratorier och på gårdar, kapacitetsuppbyggnad, vaccin, vaccinationsstrategier samt förebyggande åtgärder som har hållit sjukdomen borta.
 
Läs mer:
Rapporten - Approaches to Controlling, Preventing and Eliminating H5N1 HPAI in Endemic Countries
FAO:s webbsida om fågelinfluensan
FAO:s enhet för djurproduktion och djurhälsa
Världsorganisationen för djurhälsa
 
/FAO
 
Foto: FAO
 
/FoodMonitor