fao2011-05-26
FAO uppmanar till internationell insats mot afrikansk svinpest
Efter varningar om en nära förestående ökning av den dödliga svinsjukdomen i Kaukasusregionen och Ryssland uppmanar FAO de drabbade länderna att intensifiera sina försiktighetsåtgärder. De påkallade även behovet av att samlade internationella insatser görs för att förebygga att sjukdomen sprider sig vidare över det norra halvklotet.
 
"Afrikansk svinpest har snabbt blivit en global fråga, säger Juan Lubroth, FAO:s chefsveterinär.
 
"Den utgör nu ett omedelbart hot mot länder i och utanför Europa. Länderna måste vara uppmärksamma, förberedda och stärka sina beredskapsplaner."
 
FAO rekommenderar bland annat att länderna utvärderar situationen och bedömer eventuella konsekvenser. Sådana analyser förbereder för fullt utvecklade beredskapsplaner och utgör grunden i valet av strategier för sjukdomsbekämpning. 
 
Det finns idag inte något vaccin för sjukdomen som ofta är dödlig för grisar men inte skadlig för människor.
 
Förebyggande åtgärder
Karantäner och säkerhetsåtgärder som införs på gårdar är exempel på förebyggande insatser som syftar till att minimera risken för att afrikansk svinpest uppkommer och etablerar sig. System för tidig varning och beredskap omfattar epidemiologisk informationsinsamling, utbildning och informationskampanjer.
 
Afrikansk svinpest kom till Georgien från södra Afrika i slutet av 2006. Sjukdomen spreds via hamnen Poti vid Svarta havet efter att sopor från ett fartyg slängts på en soptipp där grisar kom för att äta. För närvarande sprids afrikansk svinpest norrut med ungefär 350 km per år.
 
Nära Finland
Utbrotten är tydligt säsongsbetonade med flest registrerade fall under sommar och höst. Under sjukdomens spridning norrut inträffar emellanåt ett särskilt fenomen, så kallat långväga ”språng”.
 
Ett sådant språng skedde exempelvis under våren 2011 då den afrikanska svinpesten plötsligt dök upp i Murmansks hamn, nära den finska gränsen och mer än 3000 km från södra Ryssland. Under 2009 tog sjukdomen ett språng på 2000 kilometer till St Petersburg, men där verkar dock spridningen ha stoppats efter ett återfall i slutet av 2010 och sedan ytterligare ett i mars 2011.
 
De långväga sprången är livsmedelsburna, viruset överlever i fläskköttsprodukter som resenärer tar med sig. Väl framme vid sin destination kan matresterna ges till svin och på så sätt utlösa ett nytt utbrott.
 
Allt eftersom det infekterade området utvidgas ökar även frekvensen av sådana språng. Den virusstam som nu sprider sig är en mycket aggressiv form.
 
Buffertzon
Afrikansk svinpest anses nu vara etablerad i Armenien, Georgien och den södra delen av Ryssland och antalet långväga utbrott har ökat i år.

Ryssland planerar att upprätta en buffertzon intill den smittade regionen. Det kan innebära att grisproduktionen stoppas i vissa områden och att åtgärder införs mot vildsvinspopulationer.
 
Värt att notera är att det kommer bli svårt att göra framsteg då jordbrukarna ofta inte verkar rapportera utbrott av afrikansk svinpest av rädsla för att deras svin slaktas utan att tillräcklig ersättning ges.
 
Läs mer:
Emergency Prevention System for Transboundary Animal and Plant Pests and Diseases (EMPRES)
FAO:s enhet för djurproduktion och hälsa
FAO:s enhet för djurproduktion och hälsa (svinsektionen)
FAO EMPRES 2010 Rapport om afrikanska svinpestsituationen
Förberedelse av beredskapsplan för afrikansk svinpest 
 
/FAO
 
Foto:FAO.  

 

/FoodMonitor
 

t20