fao2011-06-16
FAO varnar: Torka på Afrikas horn hotar miljontals människor
FAO varnar för att antalet människor som hotas av allvarlig matbrist kommer att öka då följderna av den pågående torkan, tillsammans med de höga livsmedels- och bränslepriserna, fortsätter att ge allvarliga konsekvenser på Afrikas horn.
 
Hungern i regionen är utbredd över stora områden och ett stort antal människor lider av akut undernäring. Mer än åtta miljoner människor i Djibouti, Etiopien, Kenya och Somalia är i behov av nödhjälp.
 
Afrikas horn har två år i rad haft en nederbörd långt under den genomsnittliga, vilket resulterat i dåliga skördar, förstörda betesmarker och en hög dödlighet bland boskap.
 
Kronisk kris
”Den rådande krisen är inte någon ovanlig företeelse eller engångshändelse utan ett kroniskt tillstånd för regionen. Utmaningen den närmsta tiden är att förstärka anpassningen för jordbrukare och andra landsbygdsbor till de nya förhållandena med mer oförutsägbara väderförhållanden och fler extrema väderhändelser”, säger Rod Charters, regional krissamordnare i östra och centrala Afrika.
 
”Tillsammans med vår samarbetspartner, Regionala arbetsgruppen för tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition, har vi gjort förberedelser för den här torkan sedan regnperioden mellan oktober och december slog fel. FAO har utfärdat flera varningar och hjälpt länderna i regionen med att utveckla beredskapsplaner.”
 
I Somalia är undernäringsnivåerna bland de högsta i världen och vart fjärde barn i de södra delarna av landet är akut undernärt. Torkan påverkar de flesta delarna av landet och resulterar i att boskapen avlider och livsmedelspriserna skjuter i höjden vilket i sin tur leder till att livsmedelsförsörjningen för fattiga familjer blir allt svårare.
 
För närvarande är 2,5 miljoner människor, eller var tredje somalier, i behov av humanitär hjälp. Med den pågående konflikten i söder, i kombination med en dålig prognos för den kommande skörden, kan många fler somalier komma att hamna i allvarlig kris.
 
I de norra och nordöstra delarna av Kenya beräknas 2,4 miljoner människor på landsbygden inte kunna tillgodose sitt grundläggande behov av mat och vatten. Den försämrade situationen för livsmedelsförsörjningen förväntas fortsätta som följd av att mjölkproduktionen i de torkdrabbade områdena har kollapsat och inte kommer att kunna återhämta sig förrän i oktober då nästa regnperiod förväntas börja.
 
Vidare har avståndet till vattenresurser fördubblats och uppgår till hela 30 till 40 km på många håll i regionen. Konflikter har brutit ut över tillträde till betesmarker vilket lett till att både människor och boskap mist livet. Konflikterna har även resulterat i att tillgången till marknader har begränsats. Nu krävs det omedelbar nödhjälp för att kunna mildra effekterna och skydda mot fortsatt försämring av försörjningsmöjligheter och nutrition.
 
I Etiopien har La Niña resulterat i två otillräckliga regnsäsonger i följd, vattenbrist och dåliga betesförhållanden. En tydlig försämring av boskapens tillstånd har även noterats vilket har resulterat i kraftigt sänkta priser på boskap i de södra och sydöstra lågländerna. I Borena-området vid den södra gränsen mot Kenya har 220 000 nötkreatur avlidit.
 
Torkan har dessutom påverkat vårens odlingssäsong för 2011 som skördas i juni/juli och förväntas bli mycket dålig i regionerna Oromia, Tigray, Ahmara och SNNP (Somali Nations, Nationalities, and Peoples).
 
11,4 miljoner människor uppskattades i början av juni vara i behov av bistånd i Etiopien. Detta inkluderar 3,2 miljoner människor som är i behov av akut hjälp och 8,2 miljoner som är registrerade i det så kallade produktiva skyddsnätsprogrammet.
 
I Djibouti har den pågående torkan, i kombination med mycket höga priser på baslivsmedel, hög arbetslöshet och en ökad migration från landsbygden till städerna, försämrat situationen för hushållens livsmedelsförsörjning. Vattenbrist i Djiboutis huvudstad förväntas också bli ett allvarligt problem då efterfrågan på vatten når sin topp inom de närmsta månaderna.
 
Stigande priser på livsmedel och bränsle
Mycket höga priser på livsmedel och bränsle gör det ännu svårare för fattiga hushåll i regionen att få tillgång till mat. Rekordhöga priser har registrerats på vissa håll i Somalia, till exempel i Mogadishu och Marka, där priserna i april på röd durra låg mellan 150 och 180 procent högre än motsvarande tidsperiod föregående år.
 
En liknande situation redovisas i Kenya där grossistpriserna för majs på de största marknaderna i Nairobi och Mombasa var mellan 60 och 85 procent högre i maj än under samma månad 2010.
 
Även i Etiopien registrerade marknaderna relativt låga priser i början av 2011 till följd av den höga produktionen från högsäsongen 2010. Priserna för spannmål har stigit markant sedan februari och priset på majs har från mars till maj snabbt stigit från 60 till 120 procent över fjolårets nivåer.
 
Behov av omedelbart stöd till boskapsskötare och jordbrukare
Befolkningen på Afrikas horn är i omedelbart behov av ytterligare ekonomiskt stöd för att skydda och återuppbygga boskapsbesättningar och få lämpliga insatsvaror för jordbruket, såsom foder, torktolerant utsäde och vattenresurser till boskap. De behöver även kontroll och övervakning av sjukdomsutbrott bland djur och växter.
 
På kort och medellång sikt behöver bönder få fortsatt utbildning i produktionsmetoder för grödor anpassade till torra områden tillsammans med förbättrade vattenhanteringsmetoder och en uppbyggnad av samhällenas förmåga att bättre klara av framtida katastrofer.
 
FAO har gett lokalt stöd till befolkningar och myndigheter i hela regionen med insatser för att bland annat restaurera infrastrukturer för vattenhantering, distribution av utsäde, redskap och andra insatsvaror för jordbruket samt för djurhälsa och boskapsproduktion.
 
I samarbete med statliga institutioner, frivilligorganisationer och andra FN-organ samordnar FAO nu arbetsinsatser relaterade till utbrott av torka på regional, nationell och lokal nivå.
 
FAO arbetar även med att begränsa effekterna av oförutsägbart klimat för landsbygdsbefolkningen genom systematisk datainsamling, identifiering av bristerna i satsningarna och strategiutveckling för att säkerställa samhällenas katastrofberedskap.
 
Läs mer:
Djibouti
Etiopien
Kenya
Somalia
FAO och kriser 
 
/FAO
 
Foto: FAO
 
/FoodMonitor