fao2011-06-17
Högre priser på jordbruksprodukter här för att stanna
De högre livsmedelspriserna och prissvängningarna på råvarumarknaderna är här för att stanna, enligt en ny rapport framtagen av OECD och FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO.
 
Enligt OECD:s och FAO:s jordbruksprognos för nästkommande period 2011-2020 bör en lyckad skörd de kommande månaderna kunna pressa ner livsmedelspriserna från de extremt höga nivåer som har rapporterats tidigare under året. Prognosen visar dock att de reella priserna för de kommande tio åren genomsnittligen kan ligga upp till 20 procent högre för spannmål och så mycket som 30 procent högre för kött, i jämförelse med perioden 2001-10. Projektionerna ligger betydligt lägre än de pristoppar som präglade åren 2007-2008 och som återkommit i årets prisutveckling.
 
Högre priser på råvaror återspeglas i hela produktionskedjan för livsmedel vilket resulterar i högre priser för konsumenter i de flesta länder. Enligt rapporten väcker detta oro i vissa låginkomstländer vad gäller ekonomisk stabilitet och en tryggad livsmedelsförsörjning och där de fattiga konsumenterna löper störst risk att drabbas av undernäring.
 
”Högre priser innebär generellt sett goda nyheter för bönder. Effekterna kan däremot vara förödande för den fattiga befolkningen i låginkomstländer som spenderar en stor del av sin inkomst på livsmedel”, säger OECD:s generalsekreterare Angel Gurría.
 
”Därför uppmanar vi regeringar att förbättra informationen och insynen hos både finans- och varumarknaden. Vi uppmuntrar även investeringar som ökar produktiviteten i låginkomstländer, ett avvecklande av produktions- och handelshinder samt hjälper sårbara grupper att bättre hantera risk och osäkerhet”.
  
FAO:s generaldirektör Jacques Diouf säger att ”under nuvarande marknadsförhållanden skulle prissvängningar kunna förbli ett utmärkande drag för jordbruksmarknaden och det krävs konsekventa policyer för att minska både svängningarna och de negativa effekterna av dessa”. Han noterar även att ”den avgörande lösningen på problemet är att öka investeringarna i jordbrukssektorn och stärka utvecklingen på landsbygden i låginkomstländerna. Idag bor 98 procent av den hungrande befolkningen i låginkomstländerna och befolkningsmängden förväntas öka med 47 procent där de närmaste årtiondena. Åtgärder bör framförallt fokusera på småbrukare i låginkomstländer där det råder brist på mat."
 
G20-mötet
Prognosen betonar behovet av att mildra och hantera prissvängningar, som också framkommer i rapporten Price Volatility in Food and Agriculture Markets: Policy Responses som nyligen överlämnades till G20- länderna. Rapporten har koordinerats av FAO och OECD på uppdrag av tio internationella organisationer.
 
Rapporten föreslår bland annat att G20-länderna bör vidta åtgärder för att öka jordbrukets produktivitet i låginkomstländerna, minska eller eliminera handelshinder samt etablera en ny mekanism för att förbättra information om och insyn i produktion, konsumtion, lagerhållning och handel av jordbruksvaror.
 
Fiske
OECD:s och FAO:s jordbruksprognos, som för första gången även behandlar fiskefrågor, förutspår att tillväxten för världens jordburksproduktion kommer att vara långsammare det kommande decenniet än den varit under de senaste tio åren. Jordbruksproduktionen förväntas endast öka med 1,7 procent årligen jämfört med en tillväxthastighet på 2,6 procent per år det senaste decenniet. Trots denna minskade tillväxthastighet beräknas produktionen per capita öka med 0,7 procent per år.
 
Livsmedelskonsumtionen per-capita förväntas öka snabbast i Asien, Latinamerika och Östeuropa där inkomsterna stiger men befolkningstillväxten avtar. Efterfrågan på kött, mejeriprodukter, grönsaker, vegetabiliska oljor och socker beräknas öka mest, enligt rapporten.
 
Den globala produktionen inom fiskesektorn förväntas öka med 1,3 procent per år fram till 2020, en långsammare tillväxthastighet än föregående årtionde. Detta dels på grund av att vildfångsten av fisk har minskat eller stagnerat och dels eftersom tillväxten av vattenbruksindustrin, som expanderade kraftigt under perioden 2001-2010, har minskat.
 
Vid 2015 beräknas vattenbruket leverera mer fisk för mänsklig konsumtion än vad som vildfångas. Vattenbruket beräknas även bidra med 45 procent av den totala fiskeproduktionen, inklusive fisk som inte används för livsmedel, till 2020.
 
Läs mer:
Sammanfattning av prognosen
Beställ prognosen
Prissvängningar - G20 rapport
Prissvängningar
Världens livsmedelssituation
Utsikten för livsmedel
OECD
 
/FAO
 
Foto: FAO
 
/FoodMonitor