fao2011-06-25
FAO:
Hungern riskerar bli
en permanent katastrof
Kofi Annan, styrelseordförande för ”Alliance for a Green Revolution in Africa" (AGRA) varnar idag för att den pågående livsmedelsförsörjningskrisen, med nästan en miljard hungrande människor, kan utvecklas till ett permanent katastroftillstånd.
 
"En sådan utveckling skulle riskera flera miljoner människors liv såväl som internationella samarbeten. Utöver hanteringen av alla de problem som kan kopplas till klimatförändringen är en tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition i världen vår tids stora utmaning", säger han.
 
FN:s förre generalsekreterare och mottagare av Alfred Nobels fredspris, Kofi Annan, höll den 27:e föreläsningen om tryggad livsmedelsförsörjning till Frank. L McDougalls minne. Han framhöll bland annat att ”om världens länder inte på ett framgångsrikt sätt kan enas och ge en tryggad livsmedelsförsörjning till befolkningen, det mest grundläggande av mänskliga behov, ser vårt hopp om ett bredare internationellt samarbete ut att vara dömt att misslyckas”.
 
Vidare sade han att ”det under de senaste åren pågått en illavarslande trend att överge idén om ett gemensamt mål baserat på delade värderingar. Vi har sett en oroväckande ökning av tullskydd, ensidiga exportförbud, utländska markinvesteringar och exkluderande överenskommelser som möter livsmedelsbehovet för de rika men inte de fattiga”.
 
Frank Lidgett McDougall, en australisk medborgare, var en av grundarna av livsmedels- och jordbruksorganisationen inom Nationernas Förbund, FN:s föregångare, år 1935. Vartannat år hålls en föreläsning inför FAO-konferensen av en framstående person som arbetar inom jordbruksområdet och med att bekämpa hungern i världen.
 
FAO i täten
Annan sade nyligen att FAO kan och bör gå i täten för att öka insynen i världens livsmedelslager. Genom att sammanställa mer precis och lättillgänglig information om storleken och kvalitén på dessa förråd skulle spekulationerna i livsmedelspriser och svängningarna på marknaden kunna dämpas.
 
FAO uppgav i förra veckan att livsmedelspriserna kommer fortsätta stiga över de kommande 20 åren vilket hotar livsmedelsförsörjningen för miljontals människor i låginkomst- och även höginkomstländer.
 
Världens livsmedelsproduktion behöver öka med 70 procent fram till 2050 då jordens befolkning beräknas ha stigit till 9,2 miljarder från dagens uppskattningsvis 6,9 miljarder människor (2010).
 
Annans tal hölls vid invigningen av den 37:e FAO-konferensen där en ny generaldirektör också kommer att utses.
 
Utländska markinvesteringar kritiserade
I sitt tal kritiserade han även fenomenet ”land grabbing” där stater köper upp eller arrenderar mark i andra länder för att trygga sin egen livsmedelsförsörjning.
 
”Det är mycket oroväckande att en färsk rapport visar att hedgefonder och andra spekulanter enbart under 2009 köpte upp jordbruksmark i Afrika till en storlek som motsvarar Frankrikes totala landyta”, sade han.
 
”Det är varken rättvist eller hållbart att jordbruksmark tas ifrån samhällen på det här viset, inte heller att livsmedel exporteras från regioner där hungern står för dörren. Lokalbefolkningen kommer inte att acceptera detta missbruk och det borde inte vi heller göra.”
 
Annan sade dock att stora kommersiella jordbruk har en funktion men att de måste integrera sitt arbete med lokalsamhällena och fungera som ett nav för småbrukare och ge dem tillgång till värdekedjor, så som marknader, stormarknader och jordbruksindustrin.
 
Behov av forskning
FN:s förre generalsekreterare efterlyste mer forskning om de fördelar och effekter som grödor till biobränsle har på livsmedelsförsörjningen. Han framhöll även behovet av ett större fokus på småbrukare och kvinnor samt behovet av ytterligare forskning och utveckling.
 
”Även med den uppodlade mark som finns tillgänglig idag skulle en fördubbling av skördarna göra Afrika till en region med stort livsmedelsöverskott”, sade han.
 
Annan uppmanade till mer rättvisa handelsregler och jordbrukssubventioner och påpekade att OECD-länderna spenderar över 385 miljarder dollar årligen i jordbruksstöd.
 
”Enligt Oxfam är detta nära 80 gånger mer än vad som gick till jordbruksrelaterat bistånd. En siffra som, i reella termer, har fallit med över 70 procent de senaste 20 åren”, sade han.
 
Läs mer:
Hunger
Världens livsmedelssituation
Prissvängningar
FAO-konferensen
 
/FAO
 
Foto: FAO
 
/FoodMonitor