fao2011-06-29
FAO: Rinderpest utrotat 
”Medan vi firar en av de största framgångarna för FAO och dess samarbetspartners, vill jag påminna om att denna fantastiska bedrift inte skulle ha varit möjlig utan gemensamma ansträngningar och starka åtaganden från regeringar, viktiga organisationer i Afrika, Asien och Europa och det fortsatta stödet från givare och internationella institutioner”, sade FAO:s generaldirektör Jacques Diouf igår.
 
Dioufs uttalande kom i samband med att FAO:s medlemsländer officiellt erkände världen fri från det dödliga boskapsviruset.
 
FAO-konferensen, organisationens högsta beslutande organ, antog en resolution som deklarerar världen fri från rinderpest. Resolutionen uppmanar även världssamfundet att genom uppföljningsarbete försäkra sig om att virusprover och vaccin förvaras under säkra laboratorieförhållanden och att stränga rutiner för sjukdomsövervakning och rapportering tillämpas.
 
Deklarationen är det sista steget i en 10 år lång och världsomspännande insats som genomförts av FAO i tätt samarbete med Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) och andra samarbetspartners.
 
Den mycket smittsamma sjukdomen har dödat miljontals nötkreatur, bufflar och andra djur och orsakat hunger och ekonomiska svårigheter främst i Afrika, Asien och Europa.
 
Tillkännagivandet kommer efter att OIE:s världstoppmöte i förra månaden bekräftade att sjukdomen inte längre förekommer i sin naturliga miljö. Det senaste utbrottet av rinderpest registrerades hos vild buffel i Kenya 2001 och den sista vaccineringen ägde rum 2006.
 
”Den framgångsrika utrotningen visar att åtgärder mot djursjukdomar inte handlar om att gagna jordbruk eller handel utan att det har en världsomspännande kollektiv nytta.
 
Genom att åtgärderna mildrar fattigdom, bidrar till förbättrad folkhälsa och en tryggad livsmedelsförsörjning samt främjar djurhälsan och tillgången till marknader gagnar de alla människor och kommande generationer i världen”, säger OIE:s generaldirektör Bernard Vallat.
 
Gemensamma ansträngningar
Sedan 1994 har FAO lett det globala programmet för att utrota boskapspest (GREP) tillsammans med OIE, Internationella atomenergiorganet (IAEA) och andra institutioner, regeringar, regionala organisationer såsom den interafrikanska byrån för djurresurser och samhällen världen över.
 
Denna internationella samordning och samarbeten har varit grundläggande för bedriften att utrota rinderpest, framförallt i de fattigaste länderna. Arbetet har finansierats av EU, Japan, Irland, Italien, Frankrike, Storbritannien, Sverige, USA, FN:s utvecklingsprogram (UNDP) och andra samt stötts av akademiska och forskningsinstitutioner världen över.
 
Programmets framgångar har visat vikten av politiskt och finansiellt stöd för veterinärvård, uppsökande verksamhet, regionalt samarbete och forskning.
 
Nästa steg
Även om rinderpestviruset inte längre förekommer bland levande boskap förvaras det fortfarande i ett antal laboratorier. Den främsta prioriteten efter utrotningen av viruset är att skydda boskapssektorn mot återkommande sjukdomsangrepp som ett resultat av avsiktliga eller oavsiktliga utsläpp från laboratorier.
 
”Rinderpest är den första djursjukdomen som utrotats av människan och den andra sjukdomen efter smittkoppor som över huvud taget utrotats. Vi måste nu fokusera vår uppmärksamhet på att vidta åtgärder för att kunna försäkra oss om att detta resultat är hållbart och gynnar kommande generationer. För att lyckas med detta bör en särskild uppföljningsstrategi tillämpas för att förhindra återkommande utbrott av sjukdomen” sade Diouf.
 
FAO, OIE och deras samarbetspartners är fast beslutna att implementera internationellt överenskomna rutiner för att sådana virusstammar skall förvaras i laboratoriemiljöer med mycket hög säkerhet.
 
Mer fakta om sjukdomen
Rinderpest är en mycket smittsam virussjukdom som infekterar flera vilda och tama arter av klövdjur och drabbar buffel och nötkreatur hårdast. Många arter, såsom får och getter, kan uppvisa lindriga symptom av sjukdomen när de smittats medan dödligheten kan nå upp till 100 procent för mycket mottagliga djurbesättningar av nötkreatur och buffel. Ett utbrott av rinderpest bland importerade djur i Belgien på 1920-talet blev startskottet för det internationella samarbetet med att bekämpa och kontrollera djursjukdomar, och är en av huvudorsakerna till OIE:s bildande 1924.
 
Andra djursjukdomar med allvarliga följder
Peste des petits ruminants (PRP) eller pest hos små idisslare är en mycket smittsam och gränsöverskridande djursjukdom hos vilda och tama mindre idisslare. Den orsakas av ett virus inom samma familj som rinderpestviruset hos nötkreatur och den mänskliga sjukdomen mässling.
 
Mul- och klövsjukan (FMD) är en mycket smittsam virussjukdom hos klövdjur som karakteriseras av hög feber och smärtsamma blåsor kring munnen, tungan och fötterna. Infektionen kan vara dödlig för unga djur, till exempel lamm och smågris. Den orsakar även allvariga produktionsförluster och är ett stort hinder för den internationella handeln med animalieprodukter.
 
Brucellos eller Maltafeber är en bakteriell infektionssjukdom som orsakar spontan abort, infertilitet och minskad mjölkproduktion hos nötkreatur, får och getter. Den kan även orsaka allvarliga sjukdomar hos människor.
 
Rabies är en virussjukdom hos tama och vilda däggdjur och kan påverka jordbruksproduktionen. Sjukdomen smittar människor framförallt genom hundbett och utgör ett allvarligt hot mot människors hälsa, i synnerhet hos barn.
 
Läs mer:
Utkast för deklarationen om världsomspännande utrotning av rinderpest
Utrotning av pesten, förbättring av liv
Intervju med Peter Doherty, Nobelprismottagare, veterinär och immunolog
Intervju med Juan Lubroth, FAO:s chefsveterinär
Rinderpest: svar på vanliga frågor 
 
/FAO
 
Foto: FAO
 
/FoodMonitor