kIMG_0152
Dom: Länsstyrelsen Värmland måste lämna ut Livsmedelsverkets diarienummer och kontrolldatum i djurskyddsärende till FoodMonitor
Som FoodMonitor berättat om tidigare så har Länsstyrelsen Värmland de senaste åren börjat sekretessbelägga Livsmedelsverket diarienummer och kontrolldatum när de lämnar ut handlingar om brister i djurskydd som upptäckts på slakterier. Det har gjort att vi inte kunnat följa om handlingar hanteras på rätt sätt av länsstyrelsen, eller om ärenden alls hanteras. FoodMonitor överklagade nyligen ett beslut myndigheten fattat om sekretessen i ett specifikt ärende. Idag kom domen i Kammarrätten i Göteborg – Länsstyrelsen måste lämna ut fler uppgifter, som diarienummer och kontrolldatum.
”Håkan Frisell yrkar att kammarrätten ska besluta att länsstyrelsen ska lämna ut handlingarna i omaskerat skick eller i vart fall med diarienummer och kontrolldatum. Han anför följande. Länsstyrelsen har svepande sekretessbelagt uppgifter i en omfattning som strider mot tryckfrihetsförordningen. Eftersom Livsmedelsverkets diarienummer och kontrolldatum är maskerade går det varken att undersöka om överlämnandet från Livsmedelsverket har varit korrekt eller att följa länsstyrelsens handläggning av ärendet”, skriver domstolen i sin dom.
Vissa uppgifter som handlar om brister som har påträffats vid djurskyddskontrollen och kan hänföras till enskilds driftförhållanden och som finns på sidan två i den aktuella handlingen behöver enligt domstolen inte lämnas ut av länsstyrelsen.
Samtidigt ”… har information i handlingarna som gäller djurägare och djur, uppgifter om slakteriet och transport till detsamma, datum och diarienummer för aktuell kontroll samt namn och kontaktuppgifter för den veterinär som utfört kontrollen belagts med sekretess. Kammarrätten anser inte att den enskilde kan antas lida skada av ett utlämnande av dessa uppgifter. Med undantag för sidan 2 ska handlingarna därför i sin helhet lämnas ut till Håkan Frisell genom länsstyrelsens försorg”. Detta står också i domen.
Domen kan överklagas.
/FoodMonitor
Fakta:
Den aktuella domen i Kammarrätten i Göteborg, meddelad idag, har målnumret 4309-20.
Foto: FoodMonitor.

t20