Utsläpp av tungmetaller i avlopp i Halmstad omöjliggör återföring av fosfor till jordbruk
Avloppsbolaget Laholmsbuktens VA AB i Halmstad, som driver ett reningsverk i kommunen, meddelar att man inte kan återföra närmare 20 ton fosfor till jordbruket eftersom avlopp kontaminerats med tungmetaller. Bolaget försöker nu ta reda på hur detta skett.
– Eftersom värdena har varit underkända för december, februari och mars så visar det på att det inte handlar om något enstaka utsläpp. Det är indikationer på att någon verksamhet hanterar vatten på fel sätt och det måste vi få stopp på. Om vi tänker cirkulär ekonomi så är ju detta ett bakslag. Det slam som LBVA inte kan återföra till jordbruksmark ersätts ofta med importerat handelsgödsel från fossila/ändliga källor,, säger Emma Johansson, miljö- & processingenjör på Laholmsbuktens VA AB (LBVA), enligt ett pressmeddelande.
Även små mängder tungmetaller kan ställa till det för reningsverket.
”Vid reningsverket vid Västra stranden har man uppmätt 120 milligram krom per kilo torrsubstansslam och nästan 60 milligram nickel per kilo torrsubstansslam vilket överskrider gränsvärdena. Detta har resulterat i att nästan 2 200 ton avvattnat slam, innehållande totalt cirka 20 ton fosfor, inte kan återföras till jordbruksmark”, skriver bolaget i pressmeddelandet.
”LBVA har kopplat in miljöförvaltningen och ökat uppströmsprovtagningar på ledningsnätet och på ytterverken för att kunna se varifrån tungmetallerna i avloppsvattnet kommer.”
/FoodMonitor

t20