526 ekologiska djurhållare har ansökt om att få avhorna djur
Sedan den första januari måste ekologiska djurhållare i Sverige ansökan hos Jordbruksverket om de vill avhorna djur. Det har, fram till i mitten av förra månaden, 526 djurhållare gjort. Det rapporterar tidningen VeterinärMagazinet.
– Vi har avhornat i Sverige under lång tid för att djur eller människor inte ska skada sig. När nu djurhållarna måste ansöka om det, blir det kanske mer kontrollerat, säger Maria Ottosson, produktionschef lantbruk på certifieringsorganet KIWA som har cirka 950 djurhållare som kunder, till tidningen.
De nya reglerna, som beslutats av EU, gäller från den första januari i år för ekologiska djurhållare som vill fortsätta att avlägsna hornanlag på kalvar och killingar eller avhorna nötkreatur.
Alla 526 ekologiska djurhållare som fram till i mitten av förra månaden har ansökt har fått det beviljat av Jordbruksverket.
Enligt Jordbruksverket får kalvar vara högst åtta veckor gamla vid ingrepp för att ta bort hornanlag. Men vid sent utvecklade hornanlag kan enstaka kalvar få vara äldre.
Det finns enligt Maria Ottosson också de djurhållare som av etiska skäl väljer att inte avhorna eller avlar på djur som har anlag för att vara hornlösa, så kallade pollade djur.
/FoodMonitor
Fakta:
Dessa regler gäller sedan årsskiftet vid avhorning i ekologisk verksamhet (källa: Jordbruksverket):
”Enligt punkt 1.7.8 i del II bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/8481 får avlägsnande av hornanlag tillåtas endast i enskilda fall om det förbättrar djurens hälsa, välbefinnande eller hygien eller om personalens säkerhet annars skulle äventyras. Den behöriga myndigheten ska godkänna ingreppet endast om djurhållaren har vederbörligen anmält och motiverat ingreppet och om ingreppen utförs av kvalificerad personal.”
”Enligt punkt 1.7.9 i del II bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 ska djurens lidande minimeras genom användning av adekvat smärtlindring eller bedövning och/eller genom att ingreppet endast utförs vid den för djuren lämpligaste åldern och utförs av kvalificerad personal.”
”Enligt 3 kap. 13 § Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2021:47) om ekologisk produktion får djurhållare låta avhorna nötkreatur eller avlägsna hornanlag på kalvar och killingar efter godkännande av Jordbruksverket.”
Dessutom gäller detta (källa: Jordbruksverket):
”Begreppet avhorning i den svenska djurskyddslagstiftningen inkluderar avlägsnande av hornanlag.”
”Enligt svensk djurskyddslagstiftning ska djur vara bedövade när operativa ingrepp utförs.”
”Enligt svensk djurskyddslagstiftning får veterinär, annan djurhälsopersonal eller någon annan som veterinären finner lämplig eller husdjurstekniker med särskild behörighet avhorna kalvar. Om ingreppet görs av husdjurstekniker får kalven vara högst åtta veckor gammal vid ingreppet.”
Länk till reglerna på Jordbruksverkets sajt: https://jordbruksverket.se/jordbruket-miljon-och-klimatet/ekologisk-produktion/nya-regler-for-ekologisk-produktion-2022