mIMG_6068
VALET 2022: Moderaterna vill ha högkostnadsskydd för el och snabbspår för kärnkraften
VALET 2022 Många svenska livsmedelsföretag håller på att knäckas av de höga elpriserna. Det är ett direkt hot mot de svenska konsumenterna. Moderaterna meddelar att de vill införa ett högkostnadsskydd på kort sikt och dessutom införa ett snabbspår för kärnkraft.
– Vi gör som Norge, och inför ett högkostnadsskydd där staten tar den överskjutande kostnaden över en viss nivå hela vintern, säger moderaternas partiledare Ulf Kristersson till TV4.
Bland annat så här vill moderaterna skapa ett snabbspår för kärnkraften (källa: moderaterna.se):
”Staten ska tala med en röst i tillståndsprocessen, inte flera. När en ansökan om tillstånd för ett nytt kärnkraftverk ska prövas i mark-och miljödomstolen får sex olika statliga myndigheter möjlighet att föra talan för att tillvarata miljöintressen och överklaga. Det innebär ofta att olika myndigheter – vid olika tidpunkter – kräver kompletteringar av en ansökan, vilket fördröjer processen.”
”Vi föreslår också att domstolarna ska prioritera ansökningar om att bygga ny kärnkraft i Sverige. Moderaterna vill införa en ny särskild regel i miljöbalken som innebär att tillståndsärenden som rör ny kärnkraft ska behandlas skyndsamt. Det innebär att andra tillståndsärenden kan behöva stå tillbaka. Motsvarande regler finns för andra mål- och ärendetyper i bland annat rättegångsbalken.”
”Moderaterna vill också ta bort ansökningsavgiften för nya kärnkraftsreaktorer. I dag behöver den som ansöker om att bygga en kärnkraftsreaktor betala 100 miljoner kronor till Strålsäkerhetsmyndigheten i avgift. För att sänka trösklarna till att bygga ny kärnkraft vill vi ta bort den avgiften. Staten ska istället betala för de kostnader som Strålsäkerhetsmyndigheten har för att hantera ansökningar om ny kärnkraft.”

'

mIMG_6035
/FoodMonitor
Foto: FoodMonitor.

t20