SLU kartlägger psykisk ohälsa hos lantbrukare åt Jordbruksverket
Jordbruksverket har gett Sveriges lantbruksuniversitet, SLU i uppdrag – och 3 miljoner kronor – att undersöka psykisk ohälsa hos lantbrukare. Detta för att minska olyckorna och förbättra arbetsmiljön i jordbruks- och trädgårdsnäringen.
”Jordbruksverket fick i november 2021 i uppdrag av regeringen att ta fram och påbörja genomförandet av en strategi för att minska olyckorna och förbättra arbetsmiljön i jordbruks- och trädgårdsnäringen. Utgångsläget var att genomförandet av strategin skulle finansieras med medel från den gemensamma jordbrukspolitiken, i första hand medel från stödet till kompetensutveckling. I juni 2022 tog Jordbruksverkets överdirektör beslut om den framtagna strategin och under 2023 kommer arbetet inledas med att genomföra den. Bland de insatser som strategin belyser lyfts behovet av att genomföra en kartläggning av attityder kring psykisk hälsa”, skriver Jordbruksverket i ett avtal som löper under perioden 2023-03-01 till 2025-02-28.
Dessa frågeställningar ska besvaras i undersökningen:
Hur mår lantbrukare vad gäller deras psykiska hälsa?
Vilka stress- och orosfaktorer upplever lantbrukarna?
Hur hanterar lantbrukarna stress och psykisk belastning?
Vilket stöd upplever den enskilda lantbrukaren att hen har av samhället, organisationer och privat?
Vilka behov finns och vilka strategier behövs för att stärka ett hållbart arbetsliv för Sveriges lantbrukare?
/FoodMonitor

t20