kontroll2023-09-21
Misstänkt avföring i dricksvattnet på Förskolan Skattkammaren – användes i månader trots analysresultat
Dricksvattnet på Förskolan Skattkammaren i Göteborg misstänks ha innehållit fekaler från människor eller djur. En analys som gjordes i mars visade på förekomst av både e. colibakterier och koliforma bakterier över gällande gränsvärde – trots det ska man ha fortsatt att använda vattnet som vanligt tills förra månaden. Den kommunala fastighetsägaren Higab uppger att underleverantören Hindås Maskin & Entreprenad – som låtit utföra analysen på laboratoriet Eurofins via – inte sagt något förrän i augusti.
– Det är vatten som är över gränsvärdet så det finns en risk att det innehåller bakterier som man kan bli sjuk av, säger Susanna Ulander som är livsmedelsinspektör på Göteborgs Stad.
”E. colibakterier indikerar fekal påverkan från människor eller djur, till exempel via avlopp eller naturgödsel. Koliforma bakterier i dricksvattnet indikerar att vattnet är påverkat av ytvatten, vilket kan innebära att det innehåller fekalier”, skriver myndigheten i ett beslut i dagarna som man skickat till förskolan.
Dricksvattnet kommer från en brunn nära förskolan. Göteborgs Stad lägger ansvaret för kontamineringen på förskolan.
”Trots att vattnet överskred tillåtet gränsvärde användes det fortsatt i förskoleverksamheten utan någon åtgärd. Ni gjorde ingen utredning av orsaken till den dåliga vattenkvaliteten för att åtgärda problemet i samband med händelsen. Miljöförvaltningen informerades inte om händelsen”, skriver Göteborgs Stad till Förskolan Skattkammaren.
”Förskoleelever är känsliga konsumenter. Miljöförvaltningen ser allvarligt på att Förskolan Skattkammaren inte har fungerande rutiner för att utreda och vidta åtgärder vid provsvar som avviker från tillåtna gränsvärden.”
På Förskolan Skattkammaren är man missnöjda med Higab:s agerande. Man säger sig först fått reda på att vattnet var kontaminerat när livsmedelskontrollen på Göteborgs Stad denna månad gjorde ett kontrollbesök.
”Vår fastighetsägare Higab är ansvariga för att utföra rutinerna och vi kan bara beklaga att det samarbetet inte har fungerat under året. Vi har en pågående dialog med Higab om hur vi kan uppdatera rutinerna och att problemen åtgärdas snarast möjligt samt att dessa problem inte uppstår igen. Sen är det värt att påpeka att vattenproverna visar på vatten tjänligt för privat bruk men ej för verksamhet, så vi är inte oroliga för barnen och personalens hälsa på kort sikt. Däremot är vi självklart besvikna över att samarbetet med fastighetsägaren inte har fungerat som det ska”, skriver Terese Anthin som är ordförande Lärjeungarnas ekonomisk förening (Skattkammarens förskola), i ett mejl till FoodMonitor.
”Vi har dialog med Higab och kommer att skärpa vårt samarbetsavtal kring dessa rutiner med att de ska säkerställa att alltid anmäla provresultaten till skolchef för kännedom.”
Enligt uppgift ska förskolan nu ha installerat ett UV-filter, som även ska kompletteras med ett larm, för att komma till rätta med bakterierna.
Enligt förskolan ska ingen ha blivit sjuk av det kontaminerade dricksvattnet.
Higab pekar å andra sida finger åt Hindås Maskin & Entreprenad Handelsbolag i Hindås som man anlitar som underleverantör för bland annat vattenanalyser och som i sin tur låter laboratoriet Eurofins utföra själva analyserna. Enligt Higab sa inte Hindås Maskin & Entreprenad Handelsbolag något om kontamineringen förrän i ett mejl i augusti – som ska ha gått till en anställd på Higab som hade semester. Istället säger sig Higab ha blivit informerade om kontamineringen av dricksvattnet samma dag som livsmedelskontrollen på Göteborgs Stad var på kontrollbesök på förskolan.
FoodMonitor har inte lyckats få några kommentarer från Hindås Maskin & Entreprenad Handelsbolag.
HÅKAN FRISELL

t20