fao2011-09-23
Översvämningar hotar
bönderna i södra Pakistan
Behovet av givarstöd är akut efter att nya regn och översvämningar drabbat södra Pakistan. Situationen är värre än vid förra årets förödande översvämningar, meddelar FAO idag.
 
Kraftiga monsunregn som startade i mitten av augusti har skadat eller förstört 73 procent av grödorna, 67 procent av livsmedelslagren och dödat fler än 78 000 boskapsdjur i Sindh. Miljontals människor är utblottade och står inför en osäker livsmedelsförsörjning.
 
Organisationen är i behov av 18,9 miljoner dollar för att kunna möta de kritiska behoven hos miljontals familjer på landsbygden i Sindh- och Balochistan-provinserna. FAO:s uppmaning om ökad finansiering är en del av FN:s vädjan för Pakistan. Initiativet ska hjälpa fler än 300 000 nödställda familjer med nödvändiga jordbruksresurser och akut stöd till boskapsskötseln.
 
Den nya katastrofen slog till innan de familjer som drabbats av förra årets översvämningar hunnit återhämta sig. Särskilt stora är problemen i Sindh-provinsen där befolkningen under 2010 års katastrof inte fick lika mycket stöd jämfört med andra provinser i landet. Översvämningarna och regnen innebär en ökad risk för förluster av den livsviktiga boskapen. Samtidigt kan ytterligare en möjlighet att plantera vete och andra grödor gå förlorad.
 
Den viktigaste uppgiften i nuläget är ett förhindrande av ytterligare boskapsförluster. Åtminstone fem miljoner överlevande djur är nu i farozonen då foder och skydd saknas. I detta utsatta läge hotar dessutom maskinfektioner och andra sjukdomar att försvaga dem ytterligare.
 
”Runt 80 procent av befolkningen i de drabbade områdena är beroende av jordbruk och boskapsskötsel för att överleva”, säger Luigi Damiani, FAO:s samordnare för nödhjälp och återuppbyggande.
 
”Dessa boskapsdjur utgör ofta familjernas samlade besparingar. Därför är det viktigt att djuren nås av nödhjälp i form av foderransoner, utsäde, vaccinationer och avmaskningsmedel”.
 
Ett återupprättande av jordbruksproduktionen är av största vikt för att försörjningsmöjligheterna ska kunna återställas. I de områden där odling är möjlig måste bönder förses med nödvändiga insatsvaror, såsom utsäde och växtnäringsämnen, i god tid innan vintersådden. Ungefär 80 procent av vetet som odlas i Sindh är konstbevattnat. Därför är en omedelbar restaurering av skadade dränerings- och bevattningssystem nödvändig.  Genom att utföra reparationerna med hjälp av så kallade pengar-mot-arbete-initiativ kan välbehövliga inkomstmöjligheter dessutom skapas i de drabbade samhällena.
 
Förstörda grödor har lett till att lantburkarnas försörjningsmöjligheter förlorats för en tid framöver. Om inte omedelbara åtgärder sätts in, riskerar det humanitära läget förvärras ytterligare. Före 2011 års kraftiga regn uppskattades det behövas tre till fyra skördesäsonger för att de familjer som drabbats av översvämningarna 2010 skulle kunna återhämta sig. I många samhällen i södra Pakistan adderas nu den nya katastrofen till förlusterna från förra årets översvämningar, vilka pågick så länge att vintersådden uteblev i stora delar av Sindh.
 
”Försenat bistånd kommer leda till att livsmedelsförsörjningen hotas, att hälsoläget förvärras, att lantbrukare riskerar förlora sin mark då de inte kan betala sina skulder, ett långvarigt beroende av livsmedelsbistånd och folkomflyttningar”, säger Kevin Gallagher, FAO-representant i Pakistan.
 
”Men om stöd ges i tid kan ytterligare boskapsdöd och utebliven sådd förhindras.”
 
FAO och FN:s livsmedelsprogram (WFP) leder tillsammans arbetsgruppen för tryggad livsmedelsförsörjning (the Food Security Cluster) i Pakistan, i samarbete med den nationella myndigheten för katastrofhantering (the National Disaster Management Authority) och andra berörda myndigheter. Arbetsgruppen för tryggad livsmedelsförsörjning är i behov av ett stöd på 174 miljoner dollar.
 
Under det senaste året har FAO utökat närvaron och samarbetena i Pakistan. Främst genom att fokusera på förebyggande åtgärder för framtida katastrofer genom riskplanering, detaljerad genomgång av försörjningsmöjligheter och kartläggning av behov.
 
FAO:s insatser under förra årets översvämningar i Pakistan nådde sju miljoner människor med viktiga insatsvaror till jordbruket, stöd till boskapsskötsel samt reparationer av bevattningssystem. Detta var möjligt tack vare finansiellt stöd från Australien, Belgien, EU, FN:s centrala katastroffond (CERF), Generaldirektoratet för humanitärt bistånd och civilskydd (ECHO),Internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD), Italien, Kanada, Storbritannien, Sverige och USA.
 
Läs mer:
Översvämningarna i Pakistan 2011
FAO och kriser
 
/FAO
 
Foto: FAO
 
/FoodMonitor