Livsmedelsverket sekretessbelägger diarielista om djurtransportör
LEDARSTICK FoodMonitor ville veta vilka ärenden Livsmedelsverket haft de senaste åren gällande en viss djurtransportör som kör djur till olika slakterier i Sverige. Men myndigheten vägrar att lämna ut en sådan lista. Det är första gången det händer. Livsmedelsverkets beslut är ytterligare ett tecken på att Livsmedelsverkets tillsyn av köttindustrin i Sverige på övergripande nivå havererat och att lagstiftningen inte håller måttet.
”Sammanställningen Håkan Frisell har begärt att få del av innehåller ärenden samtliga ärenden som upprättats som en del av Livsmedelsverkets tillsynsverksamhet och innehåller ärenden som upprättats i samband med att Livsmedelsverket underrättat en länsstyrelse om brister som noterats i samband med en djurskyddskontroll. Livsmedelsverket anser att en sammanställning av uppgifter av nyss nämnt slag rör en djurtransportörs affärs- och driftförhållanden, och att ett utlämnande av den begärda sammanställningen kan antas medföra skada för det berörda företaget”, skriver Stella Vahlberg som är verksjurist på Livsmedelsverket i ett beslut idag.
”Livsmedelsverket anser därför att bestämmelserna i 30 kap. 23 § p. 1 OSL och 9 § p. 1 jämte bilagan p. 30 OSF förhindrar ett utlämnande av de uppgifter som Håkan Frisell har begärt att få ta del av. Mot bakgrund av detta lämnar inte Livsmedelsverket ut uppgifterna.”
Livsmedelsverket har rutinmässigt lämnat ut liknande diarielistor med diarienummer och ärendemening i många år, sannolikt i decennier. Är det aktuella beslutet ett trendbrott? Det återstår att se. Illavarslandet är det i alla fall.
Som ansvarig utgivare kommer jag nu att överväga att överklaga beslutet. Problemet är att om kammarrätten går på Livsmedelsverkets linje och högre instans i så fall antingen inte prövar ett överklagande av en sådan dom eller i en egen dom går på undre instans linje så riskerar det att försämra situationen ytterligare. Det har vi sett i andra fall.
Det enda som rår på hemlighetsmakeriet är att förändra lagstiftningen och släppa in lite desinficerande ljus när det gäller djurtransporter i Sverige.
De transportörer som följer lagstiftningen har inget att oroa sig för om Livsmedelsverket lämnar ut en enkel diarielista. Att Livsmedelsverket vägrar att lämna ut en diarielista för den aktuella transportören på grund av att det, enligt verksjuristen, riskerar att orsaka ekonomisk skada är under all kritik men möjligen lagligt.
p5HÅKAN FRISELL
LÄS OCKSÅ: Livsmedelsverket: brister i djurskydd som upptäcks på slakterier är inte av allmänintresse

t20