Skandalvarumärkena Arbetsrättsexperten och Arbetsrättsgruppen har inte lyckats få Kronofogden att fastställa betalningskrav
Skandalbolaget D.B.M & Partner AB, som kontrollerar skandalvarumärkena Arbetsrättsexperten och Arbetsrättsgruppen, har ansökt hos Kronofogden om betalningsföreläggande mot 20 konsumenter. Men myndigheten, som ser stora problem med skandalbolagets verksamhet, meddelar att man hittills inte fastställt något av betalningskraven.
”Den första (ansökan från D.B.M & Partner AB /red) kom in 2021-08-16. Den senaste kom in 2021-11-23. Utöver de tio ansökningar som vi har behandlat som bestridda har ett antal ansökningar bestritts av svarandena och ett antal ansökningar har återkallats av sökanden/ombud. Ett mål är för närvarande utskickat och inväntar delgivning. … I dagsläget har inget mål lett till utslag, Kronofogden har alltså inte fastställt något av betalningskraven”, skriver Kronofogden i ett mejl till FoodMonitor.
Som FoodMonitor har berättat om tidigare så har ett antal konsumenter i år anmält skandalbolaget D.B.M & Partner AB till Konsumentverket. Konsumenterna hävdar bland annat att skandalbolaget saltat räkningar, inte hållit vad de lovat och visat på allvarlig inkompetens.
LÄS OCKSÅ: Skandalvarumärkena Arbetsrättsexperten, Arbetsrättsgruppen och skandalbolaget D.B.M & Partner AB anmäls av konsumenter
Kronofogden ser problem med ansökningarna från D.B.M & Partner AB.
Så här skriver myndigheten förra månaden i ett svar till bolaget om en av dem som gäller en ansökan om betalningsföreläggande mot en konsument om ett belopp på 32 000 kronor:
”Mot bakgrund av den kunskap som Kronofogden har om DBM – samt de nära kopplingarna till både Comp-ex & partners Law Sweden AB och RiVe Juridiska Byrå AB – kan det, vid en översiktlig kontroll, antas att nu aktuell ansökan är obefogad eller ogrundad. Kronofogden har vid denna bedömning även tagit hänsyn till att lagstiftaren har ansett att konsumenter inom en rad områden ska åtnjuta ett särskilt skydd när de företar rättshandlingar i förhållande till näringsidkare. DBM:s ansökan ska därför behandlas som om svaranden bestritt den.”
”Det framgick av kostnadsräkningarna att det var ”Arbetsrätt Experten”, ”Arbetsrättsexperten” eller ”Arbetsrättsgruppen” som fakturerat, men organisationsnumret tillhör DBM. Det framgick inte vilken jurist som utfört arbete. Mot vissa svaranden har DBM sökt flera gånger.”´
I sex av ärendena fick Kronofogden in bestridanden.
”Av ett bestridande framgick det att svaranden inte ingått avtal med DBM eller gällande de tjänster som det fakturerats för. Det framfördes att det arvode som det fakturerats för under alla omständigheter är oskäligt. Av ett annat bestridande (som avser två mål) framgick det att DBM har vilseledande prisinformation, att de ljugit genom hela processen samt fakturerat för extra timmar. Ett tredje bestridande innehöll uppfattning om att DBM:s säljmetoder, fakturametoder och kommunikation är värt att ifrågasättas. Svaranden skriver i det bestridandet om bolag som denne uppfattar att DBM är kopplat till. Ytterligare ett bestridande innehöll information om vilseledande prisinformation, att summan inte motsvarar vad som överenskommits samt att denne inte fått ta del av villkor.”
Kronofogden har även undersökt vilka som driver skandalbolaget.
”Kronofogden noterar även, efter registerkontroll, att en av företrädarna för DBM tidigare har företrätt Comp-ex & partners Law Sweden AB (numera AB C&P Förvaltning). Flera personer som företräder och har företrätt Comp-ex & partners Law Sweden AB har tidigare företrätt RiVe Juridiska Byrå AB”, skriver myndigheten.
”RiVe Juridiska Byrå AB och senare även Comp-ex & partners Law Sweden AB har skickat in ett stort antal ansökningar om betalningsföreläggande till Kronofogden. Kronofogden behandlade dessa ansökningar som bestridda med stöd av 23 § lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning (BfL). Orsaken var bland annat vad som framkom i de mål där Kronofogden fått in bestridanden. Bland annat innehöll bestridandena information om att parterna inte ingått avtal om juridiska tjänster, att det var fråga om gratis konsultation, att arbetet inte utförts samt att det var fråga om bedrägeri.”
”Det noteras att till Comp-ex & partners Law Sweden AB:s ansökningar om betalningsföreläggande bifogades kostnadsräkning från ”Juristerna i arbetsrätt”, med samma adress och telefonnummer som såväl ”Arbetsrätt Experten”, ”Arbetsrättsexperten” och ”Arbetsrättsgruppen” (alla kopplade till de nämnda ansökningarna från DBM). Konsumentverket har vidare efter anmälningar från konsumenter den 14 september 2021 inlett ett tillsynsärende mot Comp-ex & partners Law Sweden AB. I sammanhanget noteras även att RiVe Juridiska Byrå AB har ålagts, vid miljonvite, att bland annat vid marknadsföring av juridiska tjänster till konsument via telefonsamtal, i samtalet lämna korrekt och tydlig information om hur priset för den juridiska tjänsten bestäms (Patent- och marknadsdomstolens dom den 17 juni 2020 i mål PMT 14428-19).”
FoodMonitor har sökt D.B.M & Partner AB.
HÅKAN FRISELL
Har du uppgifter om Arbetsrättsexperten, Arbetsrättsgruppen eller D.B.M & Partner AB? Skriv gärna en rad till redaktionen @ foodmonitor.se.

t20