fao2011-09-14
Afrika måste bli klimatsmart
”I Afrika behöver jordbrukets produktivitet öka, liksom inkomsterna hos landsbygdsbefolkningen. Ekosystemen i jordbruket som befolkningarna är beroende av behöver klimatanpassas och bli mindre sårbara”, sa Alexander Müller, FAO:s undergeneraldirektör för avdelningen för naturresurser, på konferensen ”Climate Smart Agriculture: Africa - A Call to Action” som anordnas av Sydafrikas regering den 13-14 september i Johannesburg. 
 
”FAO har, tillsammans med sina partners, utvecklat konceptet ’klimatsmart jordbruk’ där dessa flerfaldiga utmaningar hanteras på ett enhetligt och konsekvent sätt”, säger han. 
 
Syftet är att på ett hållbart sätt öka produktiviteten i jordbruket, minska sårbarheten för miljörelaterade utmaningar, underlätta lantbrukarnas klimatanpassning och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser. Det här uppnås genom klimatsmarta metoder som bland annat ökar andelen organiskt material i jorden och dess vattenhållande förmåga.
 
Resultatet blir att skördarna blir mindre sårbara och att jorderosionen minskar, vilket i sin tur bidrar till en reducerad klimatpåverkan.
 
”Klimatsmart jordbruk innefattar beprövade tekniker och metoder som bidrar till en tryggad livsmedelsförsörjning, klimatanpassning och minskade växthusgasutsläpp”, säger Müller.
 
”Men ytterligare finansiering behövs. Vi behöver fler försöksprogram och samtidigt utvidga de befintliga. Vi måste samla stöd och investeringsmöjligheter och göra dem tillgängliga för utvecklingsländer. Jordbruk och klimatfinansiering måste gå hand i hand." 
 
”Att hantera var för sig kommer inte vara tillräckligt för att möta dessa utmaningar." 
 
Jordbruket utgör den ekonomiska grunden i många länder söder om Sahara. Ungefär 60 procent av regionens befolkning arbetar inom lantbruket, vilket bidrar med cirka 30 procent av bruttonationalprodukten.
 
Men med klimatförändringen så riskerar skördarna att kraftigt minska i Afrika söder om Sahara fram till 2050. 650 miljoner människor i Afrika är beroende av regnbevattnat jordbruk i känsliga miljöer som är sårbara för vattenbrist och miljöförstöringar.
 
En rapport framtagen av det sydafrikanska jordbruksministeriet i samarbete med FAO och Världsbanken, inför mötet i Johannesburg, hävdar att anpassningsåtgärder i livsmedelsproduktionen behövs för att bemöta klimatförändringen. Annars kommer målen om minskad fattigdom och tryggad livsmedelsförsörjning i Afrika inte uppnås.
 
”Det kommande UNFCCC-mötet i Durban, Sydafrika (28 nov – 9 dec 2011), erbjuder en möjlighet för Afrika att påverka den internationella klimatagendan och den här konferensen kommer bidra till att skapa uppmärksamhet kring klimatsmarta lösningar inom jordbruket”, säger Müller.
 
”Genom att sammankalla till den här konferensen sänder Afrika en viktig signal om att klimatsmart jordbruk står högt upp på den politiska dagordningen”, enligt Müller.

/FAO 
 
Foto: FAO. 
 
/FoodMonitor