beslut2024-01-27
Livsmedelsverket hemlighåller anmälningar mot J Embers Åkeri
KOMMENTAREN FoodMonitor fick nyligen in tips från en grisbonde som gäller J Embers Åkeri AB i Aneby. Vi begärde då att få ut en diarielista från Livsmedelsverket om skador på djur som transporterats av bolaget och som upptäckts av offentliga veterinärer, OV, på slakterier – något som vi utan problem fått tidigare år. Men denna gång vägrade Livsmedelsverket – och hävdade sekretess. Länsstyrelsen Jönköping, som är en mottagare av ärendena, å andra sidan lämnade ut sin lista. Den är en dyster läsning.
Grisbondens tips handlade bland annat om överbeläggning på bolagets transporter och oegentligheter gällande personalen. FoodMonitor har inlett en granskning.
Under perioden från och med år 2018 till och med den 22 december förra året fick Länsstyrelsen Jönköping in totalt 506 anmälningar om J Embers Åkeri.
För 133 av dessa anmälningar uppger länsstyrelsen att man vidtagit åtgärder.
233 av anmälningarna har länsstyrelsen lämnat utan åtgärd – och i vissa fall tagit det beslutet efter hela 3 års handläggning, eller kanske sonika låtit dem ligga.
För 5 av anmälningarna under år 2019 har länsstyrelsen lämnat anmälan utan åtgärd på grund av att OV åtalsanmält leverantören eller transportören.
För de resterande anmälningar under perioden har länsstyrelsen inte gjort något ställningstagande. Dessa kan också ha legat i åratal.
FoodMonitor kallar ärendena för anmälningar eftersom det är så länsstyrelserna ser dem – vi har frågat.
Livsmedelsverket kallar dem istället, bedrägligt nog, för ”information från djurskyddskontroll”. Detta för att blidka köttindustrin. När FoodMonitor begärt att få ta del av denna typ av handling så har Livsmedelsverket numer en rutin att maskera bland annat uppgifter om transportörer. 
När Livsmedelsverket nekade till att lämna ut den aktuella diarielistan så begärde vi att få ett så kallat överklagbart beslut.
I det beslutet avslöjar sig Livsmedelsverket. Man säger att "information från djurskyddskontroll" omfattar ”endast i situationer då brister i djurskyddet konstaterats eller misstänks”.
Så här skriver Livsmedelsverket sitt beslut om att inte lämna ut en diarielista med anmälningar av J Embers Åkeri till FoodMonitor:
”Uppgifterna i den begärda handlingen är hänförliga till Livsmedelsverkets verksamhet bestående i tillsyn enligt lagstiftningen om djurskydd. Uppgifterna avser som sådana endast diarienummer och möjligen ärendemeningar. Emellertid skickas ”information från djurskyddskontroll” endast i situationer då brister i djurskyddet konstaterats eller misstänks. De omständigheter som motiverar överlämnandet av ”information från djurskyddskontroll” avser enligt Livsmedelverkets bedömning i huvudsak enskilds affärs- eller driftsförhållanden. Omständigheterna är av sådan beskaffenhet att det vid en begäran av aktuellt slag i vissa fall kan antas att den enskilde lider skada om sådana omständigheter röjs.”
Livsmedelsverket har tidigare år utan vidare lämnat den aktuella diarielistan – och FoodMonitor har rapporterat om det.
LÄS MER: Kraftig ökning av djurskyddsärenden som transportbolaget J Embers Åkeri AB är inblandat i
Att man nu sekretessbelägger samma typ av lista är beklämmande men visar att myndigheten försöker sopa problemen under mattan.
Att det är så många anmälningar, hela 506 stycken, om J Embers Åkeri under perioden pekar tydligt på att Livsmedelsverket misslyckats med sitt uppdrag.
Livsmedelsverket är i många delar en havererad myndighet.
HÅKAN FRISELL
Har du uppgifter om brister på J Embers Åkeri AB? Skriv då gärna en rad till redaktionen @ foodmonitor.se. Du får vara anonym.
LÄS MER: Vissa svenska djurtransportföretag klarar inte av att ställa in våningsplanen rätt
LÄS MER: Fler nöt misstänks ha skadats av för låg takhöjd i J Embers Åkeri AB:s transportbilar
LÄS MER: J Embers Åkeri AB ombeds att säkerställa rutiner
LÄS MER: Skavsår på suggor som transporterats av J Embers Åkeri AB
Så många anmälningar har Länsstyrelsen Jönköping tagit emot från Livsmedelsverket gällande J Embers Åkeri AB under perioden från och med år 2018 till och med den 22 december förra året (listan gäller det år en anmälan diarieförts /red):
2023 – 62 anmälningar
2022 – 79 anmälningar
2021 – 104 anmälningar
2020 – 83 anmälningar
2019 – 108 anmälningar
2018 – 69 anmälningar
Bilden på djuret: gäller ett ärende som Livsmedelsverket skickat till länsstyrelsen där nöt misstänks ha skadats av för låg takhöjd i J Embers Åkeri AB:s transportbilar. Foto: Livsmedelsverket.